27 Aprilie 2018
Rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. din 27 aprilie 2018

La 27 aprilie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezența acționarilor la sediului Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141). La Adunare au participat acţionari şi reprezentanţi legitimi ai acestora ce deţin 87.54% din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

 

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

 

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;
 2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2017;
 3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;
 4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2017;
 5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2018;
 6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie;
 7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori;
 8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
 9. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.
 10. Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii

 

Adunarea a aprobat darea de seamă financiară anuală, darea de seamă a Consiliului de Administraţie, și darea de seamă a Comisiei de Cenzori.

A fost aprobată repartizarea profitului pentru anul 2017: 140,000,510 lei în calitate de dividende anuale, egale cu dividendele intermediare achitate acționarilor conform deciziei AGEA din 22.12.2017, restul profitului obținut în anul 2017 în valoare de 141,925,706 lei - la capitolul „Rezultat reportat” cu scopul consolidării poziţiei băncii pe piaţa bancară, majorării capitalului propriu și formării rezervelor generale pentru riscuri bancare. De asemenea a fost aprobat normativul de repartizare a profitului pentru anul 2018 - direcționarea la majorarea capitalului propriu.

 

Adunarea a aprobat: 

 

 • cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;
 • încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisii de cenzori;
 • societatea de audit Moore Stephens KSC pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pe anul 2018 și cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia;
 • modificări și completări la Regulamentului Adunării Generale a acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.

 

Au fost aprobate modificările și completările la Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A., și au fost abrogate unele acte normative interne: Regulamentul Comisiei de Cenzori al BC ”VICTORIABANK” SA, precum și Codul de guvernanță corporativă al BC ”VICTORIABANK” SA și Normele cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al BC „VICTORIABANK” SA (din momentul aprobării Codului de guvernanță corporativă și Normelor cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, în redacție nouă, de către Consiliul de Administrație al Băncii).

 

Toate hotărârile aferente chestiunilor din ordinea de zi au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

 

Serviciul de presă al B.C. “VICTORIABANK” S.A.

pr@vb.md