15 SEPTEMBRIE 2021
Avizul privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor B.C ”Victoriabank” S.A

Stimaţi acţionari!

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 48-54 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/02.04.1997, art. 54 din Legea privind activitatea băncilor nr.202/06.10.2017 și prevederile Statutului B.C. „VICTORIABANK” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii din 13 Septembrie 2021, este convocată Adunarea generală Extraordinară a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la data de 08 Octombrie 2021, la ora 16:00, forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea şi examinarea Buletinelor de vot) - sediul central al B.C. “Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

Ordinea de zi a Adunării:

  1.  Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație a B.C ”Victoriabank” S.A. în redacție nouă;
  2.  Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de Administrație B.C. „Victoriabank” S.A.;
  3.  Cu privire la informarea acționarilor băncii despre unele evenimente care influențează sau pot influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale băncii.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situaţiei la data de 15 Septembrie 2021. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, la situaţia din 05 Octombrie 2021 (nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor băncii).

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale Extraordinare a acţionarilor începând cu data de 28 Septembrie 2021 până la 08 Octombrie 2021 (în zilele de lucru) între orele 09.00-13.00 şi 14.00-16.00  la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, Direcția Guvernanță Corporativă), precum şi pagina web www.victoriabank.md (Guvernanța băncii / Dezvăluirea informaţiei în conformitate cu Legea privind piaţa de capital).

 

La completarea Buletinului de vot, acţionarul va însemna cu semnul "X" una din variantele de vot prevăzute pentru chestiunea pusă la vot. La numărarea voturilor se vor lua în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora acţionarul a marcat în Buletinul de vot doar una din variantele posibile de vot (fie în coloana corespunzătoare votului "pentru", fie "împotrivă"). Voturile acţionarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de vot indicate, se vor considera voturi exprimate "împotriva".

 

Buletinul de vot urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul acestuia, sau de custodele acțiunilor. Buletinele de vot a acționarilor – persoane juridice sun semnate de către director (conform Extrasului din Registru) sau de către un reprezentant conform procurii. Semnătura acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului acţionarului, urmează a fi autentificată de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acestuia, iar pentru pensionari – semnătura poate fi autentificată şi de organul de asistenţă socială de la locul de trai al acţionarului. Semnătura acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului acţionarului, transmisă personal la sediul central poate fi autentificată de către un membru al Comisiei de înregistrare în baza actelor de identitate a acționarului.

 

La Buletinul de vot semnat de reprezentantul acţionarului sau de custodele acţiunilor, urmează a fi anexat documentul care confirmă împuternicirile persoanei pentru a semna buletinul de vot.

Buletinul de vot completat şi semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului/ reprezentantului acestuia) urmează a fi restituit Băncii prin prezentarea lui la sediul central al B.C. „Victoriabank” S.A.(Comisia de numărare a voturilor) sau prin expedierea acestuia Băncii prin poştă sau e-mail la adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141, Comisia de numărare a voturilor, recepţionat nu mai târziu de 08.10.2021, ora 16:00.

 

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md și în ediția periodică “Capital Market”, în termenul stabilit de legislație.

Relaţii la telefon: 022-576290, 022-576035

Comitetul de Direcţie al B.C. “VICTORIABANK” S.A.