26 MARTIE 2018
Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

În conformitate cu prevederile art.53, alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.54 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 și prevederile Statutului B.C. „VICTORIABANK” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (proces-verbal nr. 24 din 19 martie 2018), este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A., care va avea loc la data de  27 aprilie 2018, la ora 11:00, în incinta Băncii, pe adresa:
mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).
Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele 9:00 – 10:55.
Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.


Ordinea de zi a Adunării:

 

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;

2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2017;

3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;

4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2017;

5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2018;

6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie;

7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori;

8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;

9. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.;

10. Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii.

 

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei la data de 19 martie 2018. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 23 aprilie 2018.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începând cu data de 17 aprilie 2018 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201, Secția valori mobiliare și investiții).
Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

 

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576353

 

Comitetul de Direcţie
al B.C. “VICTORIABANK” S.A.