27 APRILIE 2018
Aviz privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecţia datelor dumneavoastră personale reprezintă una din priorităţile B.C. Victoriabank S.A., Banca Vă informează că este înregistrată la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000092.

 

B.C. Victoriabank S.A. Vă aduce la cunoștință că, la prestarea serviciilor financiar-bancare datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate şi păstrate în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi politicile interne în domeniu. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime: accesarea serviciilor prestate de Bancă, asigurarea unei comunicări  continue, inclusiv prin expedierea unor mesaje promoţionale, executarea rapidă a solicitărilor Dvs., soluţionarea reclamaţiilor adresate, etc.

 

Măsurile de securitate luate de Bancă pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, diseminării, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

 

B.C. Victoriabank S.A. Vă atenţionează, că la prezentarea datelor cu caracter personal prin completarea formularelor-tip, cererilor sau la orice comunicare a acestora pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, Dvs. Vă exprimaţi acordul expres pentru prelucrarea datelor de către Bancă.

 

Conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal Dvs. aveţi drepturile de: acces şi intervenţie asupra datelor, opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi acces la justiţie. Dreptul de opoziţie îl puteţi exercita prin depunerea nemijlocită a reclamaţiei la una din unităţile teritoriale ale Băncii sau expedierea în mod electronic prin intermediul adresei electronice dcp@vb.md

 

Concomitent, Banca Vă informează că va dezvălui şi transmite datele cu caracter personal nemijlocit Dvs. sau persoanei împuternicite de Dvs., precum şi organelor abilitate, respectând cerinţele stabilite de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi de alte acte normative în vigoare. Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Vă recomandăm atenţie sporită la comunicarea acestora pe site-uri sau în alte situaţii nejustificate.