14 FEBRUARIE 2018
AVIZ PRIVIND INTENȚIA DE EFECTUARE A OFERTEI DE PRELUARE OBLIGATORIE A VALORILOR MOBILIARE EMISE DE BANCA COMERCIALĂ „VICTORIABANK” S.A.

Prin Decizia CNPF nr. 8/13 din 05 februarie 2018 a fost aprobat Prospectul Ofertei de Preluare Obligatorie a valorilor mobiliare emise de B.C. „VICTORIABANK” S.A.

 

Identificarea Ofertantului:

Oferta de preluare obligatorie este inițiată de: VB Investment Holding B.V. (număr de identificare de stat 62931601), cu sediul în Olanda, Amsterdam, Strawinskylaan 3127, 1077 ZX.

Identificarea Emitentului de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei:

Emitentul este Banca Comercială „VICTORIABANK" Societate pe acțiuni, cu sediul: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141, IDNO-cod fiscal 1002600001338.

 

Clasa şi numărul de valori mobiliare deţinute de Ofertant şi de către persoanele cu care acţionează în mod concertat:

Ofertantul deţine 16,691,418 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot, cod ISIN MD14VCTB1004, cu valoarea nominativă de 10.00 lei fiecare, ceea ce constituie 66,77% din capitalul social al Emitentului.

Ofertantul nu deține informații cu privire la existenţa persoanelor care să acţioneze în mod concertat cu Ofertantul sau Emitentul în ceea ce priveşte Oferta dată.

 

Numărul de valori mobiliare ce constituie obiectul Ofertei de preluare:

Oferta de preluare vizează achiziţionarea a 8,308,673 acţiuni emise de BC „VICTORIABANK” SA, ceea ce constituie 33.23% din numărul total de acțiuni ordinare nominative emise cu drept de vot.

 

Preţul propus pentru o valoare mobiliară:

Preţul oferit pentru o valoare mobiliară constituie 78.21 lei (șaptezeci și opt lei 21 bani).

 

Termenul de acţiune al Ofertei de preluare:

Oferta de preluare este valabilă pentru о perioadă de 70 (șaptezeci) zile calendaristice şi este cuprinsă între 14 februarie 2018 şi 24 aprilie 2018.

 

Identificarea Intermediarului ofertei:

Intermediarul ofertei este Banca Comercială „VICTORIABANK" S.A., cu sediul: MD-2004, R. Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141, IDNO-cod fiscal 1002600001338, Licenţa de societate de investiţii de categoria „C”, seria CNPF nr. 000820, din 15.03.2015, telefoane de contact: 022-57-63-50, 022-57-63-51, 022-57-63-54, e-mail: valori.mobiliare@vb.md.

ATENȚIE: CITIȚI PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE ÎNAINTE DE A VINDE!

 

Date despre locul şi perioada de timp în care doritorii pot lua cunoştinţă şi obţine prospectul ofertei de preluare obligatorie:

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare obligatorie în formă electronică pe pagina web www.victoriabank.md sau la sediul Intermediarului BC„VICTORIABANK”SA pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141, biroul 201, Secția valori mobiliare și investiții, să-l obţină în mod gratuit pe suport de hârtie şi primi informaţii suplimentare, în fiecare zi lucrătoare pe parcursul perioadei de acţiune a ofertei între orele 09.00-12.30 și 14.00-16.00.

 

Locul unde pot fi depuse contraofertele de vânzare:

Acţionarii, care acceptă condiţiile Ofertei de preluare obligatorie, pot primi Formularul de vânzare la sediul intermediarului în fiecare zi lucrătoare între orele 09.00-12.30 și 14.00-16.00. În ultima zi a perioadei de valabilitate a ofertei de preluare, programul de primire a Formularelor de vânzare va fi între orele 09.00-12.30.

 

Documente care trebuie prezentate:

- Extrasul din Registrul acționarilor al Emitentului, eliberat de Societatea de registru „Grupa Financiară” S.A. (sediul: mun. Chişinău, str. Ismail, 88/1, tel. 022-27-18-45), care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și faptul că acțiunile sunt libere de orice restricții;

- Pentru acționarii persoane fizice, actul de identitate, iar în cazul reprezentanților acestora și procura perfectată conform legislației;

- Pentru acționarii persoane juridice, actul de constituire (care confirmă organul competent de aprobare a deciziilor de înstrăinare a valorilor mobiliare), certificatul înregistrării de stat, estras din Registrul de stat al persoanelor juridice, decizia organului de conducere competent privind înstrăinarea în cadrul ofertei a acțiunilor și acordarea de împuterniciri, procura și actul de identitate al reprezentantului (după caz).

Achitarea prețului valorilor mobiliare, care constituie obiectul Ofertei, se va efectua de către Intermediar prin virament la conturile acționarilor vânzători începând cu a patra zi lucrătoare din data înregistrării tranzacției la Bursa de Valori a Moldovei. Acționarii vânzători vor primi prețul valorilor mobiliare cu reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare specificate în ordinele de vânzare.

 

Ofertant:                                                                                                                                               Intermediar:
VB Investment Holding B.V.                                                                                                               B.C. „VICTORIABANK” S.A.