28 FEBRUARIE 2018
Aviz de convocare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor

În conformitate cu prevederile art. 53, alin.(3), lit. c) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, la cererea acţionarului VB Investment Holding B.V., ce deţine 66.77% din capitalul social al băncii, şi în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al băncii (PV nr. 20 din 21.02.2018), se convoacă Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A., care va avea loc la data de 30 martie 2018, în incinta băncii, pe adresa:

mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

Începutul Adunării – ora 11:00, înregistrarea acţionarilor se va petrece între orele 9:30 - 10:55.

Adunarea Generală va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor.

 

Ordinea de zi a Adunării:

 

  • Încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței actuale a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.;
  • Alegerea unei noi componențe a Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.;
  • Aprobarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă;
  • Modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.

 

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este pregătită conform situaţiei la data de 21 februarie 2018. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare, după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 26 martie 2018.

Acționarii care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale băncii au dreptul să propună candidați pentru membrii Consiliului de Administrație nu mai târziu de 20 de zile până la data ţinerii Adunării Generale.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale extraordinare prin corespondenţă începând cu data de 20 martie 2018 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201).

Pentru participare la Adunare, acţionarii vor avea asupra sa buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

 

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576353

 

 

Comitetul de Direcţie

al B.C. “VICTORIABANK” S.A.