Pe 23 octombrie 2015 se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A.

18.09.2015

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărârea Comitetului de Direcție al Băncii (proces-verbal Nr. 27 din 11 septembrie 2015), se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la 23 octombrie 2015 în incinta Băncii, pe adresa:

mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).
Începutul Adunării – ora 11:00.
Înregistrarea acţionarilor se va petrece între orele 9:30 – 10:45.

Adunarea Generală va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi a Adunării:
1.    Încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței curente a Consiliului de Administrație al B.C.“Victoriabank”S.A.
2.    Alegerea noii componențe a Consiliului de Administrație al B.C.“Victoriabank”S.A.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situaţiei la data de 11 septembrie 2015. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vor fi examinate la Adunarea Generală începând cu data de 13 octombrie 2015 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201).

Pentru participare la Adunare, acţionarii vor avea asupra sa buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576351

Comitetul de Direcţie
al B.C. “VICTORIABANK” S.A.