Pe 04 iunie 2015 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC “VICTORIABANK” S.A.

04.05.2015

Stimate acţionar,

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Hotărârea Comitetului de Direcție al Băncii (proces-verbal Nr. 12 din 27 aprilie 2015), în temeiul art.53 al.(2) al Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, se convoacă Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la 04 iunie 2015 la ora 11:00 în incinta Băncii, pe adresa: 
- mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).
- înregistrarea participanţilor la adunare: 9:00 – 10:50.
- adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi a Adunării:
1.    Cu privire la examinarea dării de seamă financiare pentru anul 2014;
2.    Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2014;
3.    Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2014;
4.    Cu privire la aprobarea repartizării profitului Băncii pentru anul 2014;
5.    Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2015;
6.    Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei Comisiei de Cenzori;
7.    Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru anul 2015 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
8.    Cu privire la operarea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situaţiei la data de 27 aprilie 2015. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vor fi examinate la Adunarea Generală începând cu data de 25 mai 2015 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201).
Pentru participare la Adunarea Generală acţionarii vor avea asupra sa buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576351
                                                                                                                                                                                                               
Comitetul de Direcţie
al BC “VICTORIABANK” S.A
 


înapoi la lista ...