Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. prin corespondență

În conformitate cu prevederile art. 53, alin.(3), lit.c) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii, se convoacă Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A., care va avea loc la data de 22 decembrie 2017, ora 11:00, forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

Ordinea de zi a Adunării:

 

  • Cu privire la distribuirea intermediară a profitului (plata intermediară a dividendelor) pentru anul 2017.

 
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este pregătită conform situaţiei la data de 24 noiembrie 2017. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare, după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale..
 
Dreptul la primirea dividendelor intermediare îl vor avea acţionarii incluşi în lista acţionarilor BC”VICTORIABANK”SA, perfectată conform situației din data de 24 noiembrie 2017.


Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale extraordinare prin corespondenţă începând cu data de 12 decembrie 2017 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201).
Buletinul de vot urmează a fi completat de acționari și prezentat la Bancă imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de 22 decembrie 2017, orele 10:00. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.
Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md și în ediția periodică “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, în termenul stabilit de legislație.
 
Relaţii la tel. 022-576350, 022-576353
 
Comitetul de Direcţie
al B.C. “VICTORIABANK” S.A.