Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

În conformitate cu prevederile art. 50 - 56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, art. 54 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 și prevederile Statutului B.C. „Victoriabank” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (proces-verbal nr. 43 din 21 februarie 2019), este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. „Victoriabank” S.A. care va avea loc la data de 25 aprilie 2019, la ora 11:00, în incinta Băncii, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

 

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele 9:00 – 10:55.

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

 

Ordinea de zi a Adunării:

 

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018;
  2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2018;
  3. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2018;
  4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2019;
  5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie;
  6. Cu privire la alegerea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
  7. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al B.C. „Victoriabank” S.A.;
  8. Cu privire la aprobarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă.

 

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei la data de 12 martie 2019. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începând cu data de 15 aprilie 2019 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 304).

Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

 

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576353

 

Comitetul de Direcţie

al B.C. “VICTORIABANK” S.A.